rank manager return
1 Ivo Kovachev 1. Ivo Kovachev
funds managed
51.4%
1 Emery Brewer 1. Emery Brewer
funds managed
51.4%
1 Stephen Lew 1. Stephen Lew
funds managed
51.4%
4 Renat Nadyukov 4. Renat Nadyukov
funds managed
49.2%
5 Peter Gillespie 5. Peter Gillespie
funds managed
47.5%
6 Kevin O’Hare 6. Kevin O’Hare
funds managed
45.6%
7 Maria Negrete-Gruson 7. Maria Negrete-Gruson
funds managed
45.3%
8 Liu-Er Chen 8. Liu-Er Chen
funds managed
45.1%
9 Andrew Brudenell 9. Andrew Brudenell
funds managed
42.6%
10 Gary Greenberg 10. Gary Greenberg
funds managed
40.9%
10 Elena Tedesco 10. Elena Tedesco
funds managed
40.9%
12 Gonzalo Pangaro 12. Gonzalo Pangaro
funds managed
40.6%
13 Thomas Masi 13. Thomas Masi
funds managed
40.2%
13 Nuno G. Fernandes 13. Nuno G. Fernandes
funds managed
40.2%
15 Ulle Adamson 15. Ulle Adamson
funds managed
40.0%
16 Patricia Ribeiro 16. Patricia Ribeiro
funds managed
39.9%
17 Sean P. Fitzgibbon 17. Sean P. Fitzgibbon
funds managed
39.4%
18 Robert Harvey 18. Robert Harvey
funds managed
38.5%
18 Taizo Ishida 18. Taizo Ishida
funds managed
38.5%
20 Michael Ade 20. Michael Ade
funds managed
38.2%
20 Michael Reyna 20. Michael Reyna
funds managed
38.2%
22 Len Ioffe 22. Len Ioffe
funds managed
38.1%
22 Osman Ali 22. Osman Ali
funds managed
38.1%
22 Dennis Walsh 22. Dennis Walsh
funds managed
38.1%
22 James Park 22. James Park
funds managed
38.1%
26 Adam Kutas 26. Adam Kutas
funds managed
38.1%
27 Sam Polyak 27. Sam Polyak
funds managed
37.7%
27 Jim Hayes 27. Jim Hayes
funds managed
37.7%
27 Greg Lee 27. Greg Lee
funds managed
37.7%
27 Tim Gannon 27. Tim Gannon
funds managed
37.7%
31 John Reinsberg 31. John Reinsberg
funds managed
37.7%
32 Ingrid Baker 32. Ingrid Baker
funds managed
37.6%
33 Craig S. Thrasher 33. Craig S. Thrasher
funds managed
37.5%
34 Daniel Graña 34. Daniel Graña
funds managed
37.5%
35 Conrad Saldanha 35. Conrad Saldanha
funds managed
37.4%
36 William Sterling 36. William Sterling
funds managed
37.1%
37 Maria Freund 37. Maria Freund
funds managed
36.3%
38 John W. Evers 38. John W. Evers
funds managed
36.2%
38 Robert D. Cerow 38. Robert D. Cerow
funds managed
36.2%
40 Nicholas C. Fedako 40. Nicholas C. Fedako
funds managed
36.2%
40 Scott E. Decatur 40. Scott E. Decatur
funds managed
36.2%
42 Jonas M. Krumplys 42. Jonas M. Krumplys
funds managed
35.9%
43 Rusty Johnson 43. Rusty Johnson
funds managed
35.4%
43 Craig Shaw 43. Craig Shaw
funds managed
35.4%
45 Jay Malikowski 45. Jay Malikowski
funds managed
35.2%
46 Amit Bhartia 46. Amit Bhartia
funds managed
35.0%
47 Lewis Kaufman 47. Lewis Kaufman
funds managed
34.6%
48 John Goetz 48. John Goetz
funds managed
34.5%
48 Caroline Cai 48. Caroline Cai
funds managed
34.5%
48 Allison Fisch 48. Allison Fisch
funds managed
34.5%
48 Rakesh Bordia 48. Rakesh Bordia
funds managed
34.5%
52 Austin Forey 52. Austin Forey
funds managed
34.4%
52 Amit Mehta 52. Amit Mehta
funds managed
34.4%
52 Leon Eidelman 52. Leon Eidelman
funds managed
34.4%
55 Heidi Heikenfeld 55. Heidi Heikenfeld
funds managed
34.3%
56 Barton Grenning 56. Barton Grenning
funds managed
34.3%
57 Rahul Chadha 57. Rahul Chadha
funds managed
34.1%
58 Rajiv Jain 58. Rajiv Jain
funds managed
34.0%
59 Pablo Salas 59. Pablo Salas
funds managed
33.7%
59 Robert Beckwitt 59. Robert Beckwitt
funds managed
33.7%
61 Robert Lau 61. Robert Lau
funds managed
32.9%
61 José Luis García 61. José Luis García
funds managed
32.9%
63 James Donald 63. James Donald
funds managed
32.8%
64 Michael Heldmann 64. Michael Heldmann
funds managed
32.7%
65 Sean Taylor 65. Sean Taylor
funds managed
32.5%
66 Anindya Chatterjee 66. Anindya Chatterjee
funds managed
32.4%
67 Victor Kohn 67. Victor Kohn
funds managed
32.3%
68 Jie Wei 68. Jie Wei
funds managed
32.0%
69 Richard Peck 69. Richard Peck
funds managed
32.0%
69 Derrick Irwin 69. Derrick Irwin
funds managed
32.0%
69 Jerry Zhang 69. Jerry Zhang
funds managed
32.0%
72 Michael Kass 72. Michael Kass
funds managed
31.9%
73 Christopher E. Vella 73. Christopher E. Vella
funds managed
31.8%
74 Steven Cao 74. Steven Cao
funds managed
31.8%
74 Borge Endresen 74. Borge Endresen
funds managed
31.8%
74 Mark Jason 74. Mark Jason
funds managed
31.8%
74 Brent Bates 74. Brent Bates
funds managed
31.8%
78 Mohammed Zaidi 78. Mohammed Zaidi
funds managed
31.3%
78 Alan Xi Wang 78. Alan Xi Wang
funds managed
31.3%
78 Mihail Dobrinov 78. Mihail Dobrinov
funds managed
31.3%
81 Neil Kansari 81. Neil Kansari
funds managed
31.2%
81 Brian A. Christiansen 81. Brian A. Christiansen
funds managed
31.2%
81 Ashraf A. Haque 81. Ashraf A. Haque
funds managed
31.2%
84 Arjun Divecha 84. Arjun Divecha
funds managed
30.9%
85 Wilfred Chilangwa 85. Wilfred Chilangwa
funds managed
30.8%
86 Blake Walker 86. Blake Walker
funds managed
30.3%
87 Gustavo Galindo 87. Gustavo Galindo
funds managed
30.3%
88 Angus Shillington 88. Angus Shillington
funds managed
30.2%
88 David A. Semple 88. David A. Semple
funds managed
30.2%
90 Sammy Simnegar 90. Sammy Simnegar
funds managed
30.2%
91 Justin Leverenz 91. Justin Leverenz
funds managed
30.0%
92 Lode Devlaminck 92. Lode Devlaminck
funds managed
29.7%
92 Erik Zipf 92. Erik Zipf
funds managed
29.7%
94 John R. Baur 94. John R. Baur
funds managed
29.6%
94 Michael A. Cirami 94. Michael A. Cirami
funds managed
29.6%
94 Eric Stein 94. Eric Stein
funds managed
29.6%
94 Marshall L. Stocker 94. Marshall L. Stocker
funds managed
29.6%
98 Deborah A. Vélez Medenica 98. Deborah A. Vélez Medenica
funds managed
28.8%
99 Anuj Arora 99. Anuj Arora
funds managed
28.5%
99 George Iwanicki 99. George Iwanicki
funds managed
28.5%
101 Roger J. Sit 101. Roger J. Sit
funds managed
28.4%
101 Raymond E. Sit 101. Raymond E. Sit
funds managed
28.4%
103 Rohit Chopra 103. Rohit Chopra
funds managed
28.2%
103 Monika Shrestha 103. Monika Shrestha
funds managed
28.2%
105 Frank Carroll 105. Frank Carroll
funds managed
27.9%
105 Timothy D. Jensen 105. Timothy D. Jensen
funds managed
27.9%
107 Jai Jacob 107. Jai Jacob
funds managed
27.9%
107 Steve Marra 107. Steve Marra
funds managed
27.9%
109 Robert Marshall-Lee 109. Robert Marshall-Lee
funds managed
27.7%
109 Sophia Whitbread 109. Sophia Whitbread
funds managed
27.7%
111 Dhiren Shah 111. Dhiren Shah
funds managed
27.7%
112 Mark Baribeau 112. Mark Baribeau
funds managed
27.5%
112 Albert Kwok 112. Albert Kwok
funds managed
27.5%
112 Sara Moreno 112. Sara Moreno
funds managed
27.5%
115 Stephen Russell 115. Stephen Russell
funds managed
27.5%
115 Thomas C. Boyle 115. Thomas C. Boyle
funds managed
27.5%
115 Paul H. Rogers 115. Paul H. Rogers
funds managed
27.5%
118 Laurent Saltiel 118. Laurent Saltiel
funds managed
27.2%
119 Michael Hasenstab 119. Michael Hasenstab
funds managed
27.2%
119 Laura Burakreis 119. Laura Burakreis
funds managed
27.2%
121 Richard Thies 121. Richard Thies
funds managed
27.1%
122 Penelope D. Foley 122. Penelope D. Foley
funds managed
27.1%
122 David I. Robbins 122. David I. Robbins
funds managed
27.1%
124 MacDuff Kuhnert 124. MacDuff Kuhnert
funds managed
27.0%
124 Arjun Jayaraman 124. Arjun Jayaraman
funds managed
27.0%
124 Joe Gubler 124. Joe Gubler
funds managed
27.0%
127 Ric Torres 127. Ric Torres
funds managed
26.9%
128 Henry D'Auria 128. Henry D'Auria
funds managed
26.7%
128 Jed S. Fogdall 128. Jed S. Fogdall
funds managed
26.7%
128 Joseph H. Chi 128. Joseph H. Chi
funds managed
26.7%
131 Warren Skillman 131. Warren Skillman
funds managed
26.6%
132 Chapman Taylor 132. Chapman Taylor
funds managed
26.0%
133 Paul DeNoon 133. Paul DeNoon
funds managed
25.7%
133 Morgan Harting 133. Morgan Harting
funds managed
25.7%
135 Chris Turner 135. Chris Turner
funds managed
25.7%
136 Irina Hunter 136. Irina Hunter
funds managed
25.7%
137 Lu Yu 137. Lu Yu
funds managed
25.4%
137 Kunal Ghosh 137. Kunal Ghosh
funds managed
25.4%
139 Ronen Israel 139. Ronen Israel
funds managed
25.2%
139 Clifford S. Asness 139. Clifford S. Asness
funds managed
25.2%
141 Glen Finegan 141. Glen Finegan
funds managed
25.2%
142 Ray Prasad 142. Ray Prasad
funds managed
25.1%
143 Joohee An 143. Joohee An
funds managed
24.3%
144 Todd McClone 144. Todd McClone
funds managed
23.5%
145 Stacey Nutt 145. Stacey Nutt
funds managed
23.4%
145 Alex Turner 145. Alex Turner
funds managed
23.4%
145 David R. Vaughn 145. David R. Vaughn
funds managed
23.4%
145 Priyanshu Mutreja 145. Priyanshu Mutreja
funds managed
23.4%
149 Andrew Ver Planck 149. Andrew Ver Planck
funds managed
23.0%
150 Paul Wimborne 150. Paul Wimborne
funds managed
23.0%
150 James Syme 150. James Syme
funds managed
23.0%
152 Thomas Seto 152. Thomas Seto
funds managed
22.8%
152 Timothy Atwill 152. Timothy Atwill
funds managed
22.8%
152 Chad Cleaver 152. Chad Cleaver
funds managed
22.8%
155 Joseph Runnels 155. Joseph Runnels
funds managed
22.6%
155 Phillip Whitman 155. Phillip Whitman
funds managed
22.6%
155 Adrian Banner 155. Adrian Banner
funds managed
22.6%
155 Vassilios Papathanakos 155. Vassilios Papathanakos
funds managed
22.6%
159 Andrea Frazzini 159. Andrea Frazzini
funds managed
22.5%
159 Jacques Friedman 159. Jacques Friedman
funds managed
22.5%
161 Frank Holmes 161. Frank Holmes
funds managed
22.0%
161 Ralph Aldis 161. Ralph Aldis
funds managed
22.0%
163 Shaw Wagener 163. Shaw Wagener
funds managed
21.9%
164 Anthony Cragg 164. Anthony Cragg
funds managed
21.6%
164 Alison Shimada 164. Alison Shimada
funds managed
21.6%
166 Brendan O. Bradley 166. Brendan O. Bradley
funds managed
21.6%
167 Andrew Foster 167. Andrew Foster
funds managed
21.5%
168 Philippe Langham 168. Philippe Langham
funds managed
21.3%
169 Ben Kirby 169. Ben Kirby
funds managed
20.9%
169 Charles Wilson 169. Charles Wilson
funds managed
20.9%
171 Daniel McKellar 171. Daniel McKellar
funds managed
20.6%
172 Andrey Kutuzov 172. Andrey Kutuzov
funds managed
20.5%
173 Peter Hill 173. Peter Hill
funds managed
20.4%
173 Eric P. Leve 173. Eric P. Leve
funds managed
20.4%
173 Anthony R. Craddock 173. Anthony R. Craddock
funds managed
20.4%
176 Oliver Bell 176. Oliver Bell
funds managed
20.3%
177 Basak Yavuz 177. Basak Yavuz
funds managed
20.3%
178 John Calamos Sr 178. John Calamos Sr
funds managed
20.1%
179 Edward Lam 179. Edward Lam
funds managed
20.0%
180 Jeff Shen 180. Jeff Shen
funds managed
18.9%
180 Gerardo Rodriguez 180. Gerardo Rodriguez
funds managed
18.9%
182 Patricia Perez-Coutts 182. Patricia Perez-Coutts
funds managed
18.4%
183 Howard Schwab 183. Howard Schwab
funds managed
18.0%
183 Edward Robertson 183. Edward Robertson
funds managed
18.0%
185 Russell Hoss 185. Russell Hoss
funds managed
17.9%
185 Richard Hoss 185. Richard Hoss
funds managed
17.9%
187 Tim Drinkall 187. Tim Drinkall
funds managed
17.8%
188 Mark Mobius 188. Mark Mobius
funds managed
17.7%
188 Tom Wu 188. Tom Wu
funds managed
17.7%
190 Ashutosh Sinha 190. Ashutosh Sinha
funds managed
17.7%
191 Uwe Draeger 191. Uwe Draeger
funds managed
17.1%
191 Nils Huter 191. Nils Huter
funds managed
17.1%
191 Michael J. Abata 191. Michael J. Abata
funds managed
17.1%
194 Noriko H. Chen 194. Noriko H. Chen
funds managed
17.0%
195 Pradipta Chakrabortty 195. Pradipta Chakrabortty
funds managed
15.1%
196 Scott Thomas 196. Scott Thomas
funds managed
14.5%
197 Wesley Yuhnke 197. Wesley Yuhnke
funds managed
14.4%
197 Robert Scharar 197. Robert Scharar
funds managed
14.4%
199 Andrew Miller 199. Andrew Miller
funds managed
14.2%
200 Hoon Kim 200. Hoon Kim
funds managed
14.1%
201 Ryan Taliaferro 201. Ryan Taliaferro
funds managed
13.7%
202 Ginny Chong 202. Ginny Chong
funds managed
12.4%
203 Ajay Krishnan 203. Ajay Krishnan
funds managed
11.7%
204 Rob Swan 204. Rob Swan
funds managed
10.6%
204 Randy Swan 204. Randy Swan
funds managed
10.6%
206 Roger Edgley 206. Roger Edgley
funds managed
10.2%
207 Stephen Kusmierczak 207. Stephen Kusmierczak
funds managed
10.0%
207 Louis J. Mendes 207. Louis J. Mendes
funds managed
10.0%
209 Nicholas Alonso 209. Nicholas Alonso
funds managed
9.8%
209 Mark Barnes 209. Mark Barnes
funds managed
9.8%
209 Edward Qian 209. Edward Qian
funds managed
9.8%
212 Chris Laine 212. Chris Laine
funds managed
7.6%
213 Samuel Le Cornu 213. Samuel Le Cornu
funds managed
6.0%
213 John Bugg 213. John Bugg
funds managed
6.0%
215 Trent DeBruin 215. Trent DeBruin
funds managed
4.0%
216 Scott Klimo 216. Scott Klimo
funds managed
3.2%
217 Larry Seruma 217. Larry Seruma
funds managed
1.4%
Managers with less than 36 months history are below. View 1 month performance
Michele Aghassi Michele Aghassi
funds managed
Robert Arnott Robert Arnott
funds managed
Fernando Assad Fernando Assad
funds managed
Steven G. Backes Steven G. Backes
funds managed
Edward Baker Edward Baker
funds managed
Brian Bandsma Brian Bandsma
funds managed
Matthew Benkendorf Matthew Benkendorf
funds managed
Damian Bird Damian Bird
funds managed
Jan Boudewijns Jan Boudewijns
funds managed
Christopher Brightman Christopher Brightman
funds managed
Patrick Cadell Patrick Cadell
funds managed
Michael Cahoon Michael Cahoon
funds managed
Kim Catechis Kim Catechis
funds managed
Warren Chiang Warren Chiang
funds managed
Marc Currat Marc Currat
funds managed
John Dance John Dance
funds managed
Hiren Dasani Hiren Dasani
funds managed
George E. DeFina George E. DeFina
funds managed
Stephen Dexter Stephen Dexter
funds managed
Matthew Dobbs Matthew Dobbs
funds managed
William Malcolm Dorson William Malcolm Dorson
funds managed
Matthew Dreith Matthew Dreith
funds managed
Philip Ehrmann Philip Ehrmann
funds managed
David J. Elliott David J. Elliott
funds managed
Stephen Evans Stephen Evans
funds managed
James Fallon James Fallon
funds managed
Joseph F. Feeney Jr Joseph F. Feeney Jr
funds managed
Gordon Fraser Gordon Fraser
funds managed
Luis Freitas de Oliveira Luis Freitas de Oliveira
funds managed
Kal Ghayur Kal Ghayur
funds managed
Andrey Glukhov Andrey Glukhov
funds managed
James Gotto James Gotto
funds managed
Ben Griffith Ben Griffith
funds managed
Vishal Gupta Vishal Gupta
funds managed
Kent Hargis Kent Hargis
funds managed
Ronan Heaney Ronan Heaney
funds managed
Pierre Horvilleur Pierre Horvilleur
funds managed
Jitania Kandhari Jitania Kandhari
funds managed
Aditya Kapoor Aditya Kapoor
funds managed
Shamaila Khan Shamaila Khan
funds managed
Hyung Kim Hyung Kim
funds managed
Paul Korngiebel Paul Korngiebel
funds managed
Matthew Krummell Matthew Krummell
funds managed
Kathryn Langridge Kathryn Langridge
funds managed
Magnus Larsson Magnus Larsson
funds managed
Ivo Luiten Ivo Luiten
funds managed
John Malloy John Malloy
funds managed
Andrew Mathewson Andrew Mathewson
funds managed
Satoshi Matsunaga Satoshi Matsunaga
funds managed
Jack Murphy Jack Murphy
funds managed
Babatunde Ojo Babatunde Ojo
funds managed
Daniel C. Ong Daniel C. Ong
funds managed
Chee Ooi Chee Ooi
funds managed
Yogesh Padmanabhan Yogesh Padmanabhan
funds managed
Rishikesh Patel Rishikesh Patel
funds managed
Erich M. Patten Erich M. Patten
funds managed
Matthew C. Patten Matthew C. Patten
funds managed
Randy Pearce Randy Pearce
funds managed
Stephen Platt Stephen Platt
funds managed
Casey Preyss Casey Preyss
funds managed
Harry Purcell Harry Purcell
funds managed
Cliff Quisenberry Cliff Quisenberry
funds managed
Stuart Rae Stuart Rae
funds managed
Rohit Ramesh Rohit Ramesh
funds managed
Luiz Ribeiro Luiz Ribeiro
funds managed
Stuart Rigby Stuart Rigby
funds managed
Kevin Ross Kevin Ross
funds managed
Jonathan Sage Jonathan Sage
funds managed
Mohamed Saïdi Mohamed Saïdi
funds managed
Monem Salam Monem Salam
funds managed
Martin C. Schulz Martin C. Schulz
funds managed
Philip Scrève Philip Scrève
funds managed
Chetan Sehgal Chetan Sehgal
funds managed
Richard Sennitt Richard Sennitt
funds managed
Ruchir Sharma Ruchir Sharma
funds managed
H. David Shea H. David Shea
funds managed
Josephine Shea Josephine Shea
funds managed
Ramzi Sidani Ramzi Sidani
funds managed
Bhanu Singh Bhanu Singh
funds managed
Scott Snyder Scott Snyder
funds managed
Caglar Somek Caglar Somek
funds managed
Sherwin Soo Sherwin Soo
funds managed
John Stocks John Stocks
funds managed
Moon Surana Moon Surana
funds managed
Sammy Suzuki Sammy Suzuki
funds managed
Andrew Swan Andrew Swan
funds managed
Kevin Unger Kevin Unger
funds managed
Xavier J. Urpi Xavier J. Urpi
funds managed
Sam Vecht Sam Vecht
funds managed
Naomi Waistell Naomi Waistell
funds managed
Ping Wang Ping Wang
funds managed
Jed Weiss Jed Weiss
funds managed
Joyce Weng Joyce Weng
funds managed
Andrew West Andrew West
funds managed
Jared Whatcott Jared Whatcott
funds managed
Mathias Wikberg Mathias Wikberg
funds managed
Donna Wilson Donna Wilson
funds managed
Tom Wilson Tom Wilson
funds managed
Ernest C. Yeung Ernest C. Yeung
funds managed
Rob Young Rob Young
funds managed
Nelson Yu Nelson Yu
funds managed
Federico Garcia Zamora Federico Garcia Zamora
funds managed
Alexander Zavratsky Alexander Zavratsky
funds managed
Calvin Y. Zhang Calvin Y. Zhang
funds managed
Jin Zhang Jin Zhang
funds managed
rank fund currency Total Return Standard Deviation Max Drawdown
1 JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Eqty Fd;Inst
Managers
USD

51.4%

15.2

-20.7%

2 Delaware Emerging Markets Fund;Institutional
Managers
USD

50.0%

20.1

-25.6%

3 Voya Russia Fund;A
Managers
USD

49.2%

16.8

-22.5%

4 Ashmore Emerging Markets Equity Fund;Institutional
Managers
USD

48.4%

18.2

-30.7%

5 Lazard Developing Markets Equity Portfolio;Inst
Managers
USD

47.5%

16.9

-24.4%

6 Artisan Emerging Markets Fund;Institutional
Managers
USD

45.3%

16.9

-24.6%

7 Dreyfus Total Emerging Markets Fund;I
Managers
USD

45.2%

13.5

-19.8%

8 American Century NT Emerging Markets Fund;G
Managers
USD

43.9%

15.0

-23.5%

9 Goldman Sachs Emerging Markets Equity Fund;Inst
Managers
USD

41.9%

14.4

-21.0%

10 AllianzGI NFJ Emerging Markets Value Fund;P USD

41.6%

15.3

-24.9%

11 Fidelity Emerging Markets Discovery Fund
Managers
USD

41.2%

13.9

-22.0%

12 American Century Emerging Markets Fund;Investor
Managers
USD

41.1%

14.9

-23.4%

13 Macquarie Emerging Markets Portfolio II
Managers
USD

41.0%

17.7

-25.7%

14 Calvert Emerging Markets Equity Fund;I
Managers
USD

40.9%

14.0

-19.7%

15 T Rowe Price Institutional Emerg Markets Eqty Fund
Managers
USD

40.8%

15.7

-24.6%

16 T Rowe Price Emerging Markets Stock Fund
Managers
USD

40.5%

15.8

-24.6%

17 AMG Trilogy Emerging Wealth Equity Fund;Z
Managers
USD

40.2%

15.1

-19.1%

18 Ashmore Emerging Markets Small-Cap Equity Fund;Ins
Managers
USD

40.1%

15.4

-24.7%

19 WCM Focused Emerging Markets;Institutional USD

40.1%

15.8

-15.8%

20 T Rowe Price Emerging Europe Fund
Managers
USD

40.0%

15.9

-20.9%

21 Victory Sophus Emerging Markets Fund;A
Managers
USD

40.0%

16.1

-27.5%

22 GuideMark Emerging Markets Fund;Service
Managers
USD

39.0%

13.8

-20.2%

23 T Rowe Price Institutional Frontier Markets Equity
Managers
USD

38.8%

10.0

-18.1%

24 Matthews Emerging Asia Fund;Investor
Managers
USD

38.5%

9.5

-8.3%

25 CGCM Emerging Markets Equity Fund USD

38.4%

14.6

-22.2%

26 Goldman Sachs Emerging Mkts Eqty Insights Fd;Inst
Managers
USD

38.1%

15.9

-25.5%

27 Fidelity Emerging Europe Middle East Africa Fund
Managers
USD

38.1%

17.0

-26.6%

28 Invesco Emerging Markets Equity Fund;A
Managers
USD

37.6%

14.4

-23.1%

29 Virtus KAR Emerging Markets Small-Cap Fund;I
Managers
USD

37.5%

14.2

-25.0%

30 Putnam Emerging Markets Equity Fund;Y
Managers
USD

37.5%

15.0

-24.0%

31 Neuberger Berman Emerging Markets Equity Fund;Ins
Managers
USD

37.4%

14.6

-23.2%

32 Ashmore Emerging Markets Frontier Equity Fund;Inst
Managers
USD

37.2%

10.4

-15.3%

33 Lazard Emerging Markets Equity Blend Port;Inst
Managers
USD

37.0%

15.5

-23.1%

34 Motley Fool Emerging Markets Fund;Investor USD

36.9%

12.8

-14.7%

35 Fidelity Series Emerging Markets Fund USD

36.4%

15.4

-25.1%

36 Principal Origin Emerging Markets Fund;Inst USD

36.3%

16.9

-29.9%

37 Victory Sophus Emerging Markets Small Cap Fund;Y
Managers
USD

36.3%

13.6

-22.7%

38 Victory Trivalent Emerging Markets Small-Cap Fd;Y
Managers
USD

36.2%

15.2

-23.4%

39 Segall Bryant & Hamill Emerging Markets Fund;I
Managers
USD

36.2%

16.8

-28.9%

40 Ivy Emerging Markets Equity Fund;A
Managers
USD

35.9%

17.9

-30.1%

40 Columbia Emerging Markets Fund;I USD

35.9%

14.5

-23.0%

42 Institutional Emerging Markets Portfolio;I
Managers
USD

35.7%

14.4

-22.6%

43 Voya Multi-Manager Emerging Markets Equity Fund;I USD

35.6%

16.9

-28.1%

44 Hartford Emerging Markets Equity Fund;Y
Managers
USD

35.2%

16.6

-28.5%

45 Hartford Schroders Emerging Markets Equity Fd;I
Managers
USD

35.2%

15.2

-26.0%

46 BNY Mellon Emerging Markets Fund;M
Managers
USD

35.2%

16.1

-27.9%

47 Harding Loevner Emerging Markets Portfolio;Advisor
Managers
USD

35.1%

14.5

-22.9%

48 Fidelity Emerging Asia Fund
Managers
USD

34.7%

16.1

-25.7%

49 Brandes Emerging Markets Value Fund;I USD

34.6%

18.3

-26.7%

50 Pzena Emerging Markets Value Fund;Institutional
Managers
USD

34.5%

17.5

-29.1%

51 JPMorgan Emerging Markets Equity Fund;L
Managers
USD

34.4%

15.3

-24.0%

52 Fidelity Advisor Total Emerging Markets Fund;I USD

34.4%

11.6

-17.2%

53 Fidelity Advisor Emerging Asia Fund;A
Managers
USD

34.4%

16.3

-26.1%

54 DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio;Inst USD

34.3%

15.5

-22.8%

55 GMO Emerging Markets Series Fund;R6
Managers
USD

34.3%

16.4

-26.6%

56 SEI Emerging Markets Equity Fund;F USD

34.3%

16.0

-26.1%

57 Oppenheimer Emerging Markets Innovators Fund;A
Managers
USD

34.3%

12.6

-19.1%

58 TIAA-CREF Emerging Markets Equity Fund;Inst
Managers
USD

34.3%

15.7

-26.8%

58 Fidelity Emerging Markets Fund
Managers
USD

34.3%

14.2

-20.4%

60 Mirae Asset Emerging Markets Fund;I
Managers
USD

34.1%

15.1

-24.9%

61 AMG Trilogy Emerging Markets Equity Fund;Z
Managers
USD

33.7%

15.5

-23.6%

62 Driehaus Emerging Markets Growth Fund;Investor
Managers
USD

33.5%

13.4

-22.3%

63 Fidelity Advisor Emerging Markets Fund;I
Managers
USD

33.5%

14.3

-20.5%

64 DFA Emerging Markets Value Portfolio;Instutional USD

33.4%

18.0

-30.2%

65 MFS Emerging Markets Equity Fund;A
Managers
USD

32.9%

14.3

-23.8%

66 AllianzGI Best Styles Emerging Markets Equity;R6
Managers
USD

32.7%

16.6

-26.9%

67 Vanguard Emerging Markets Select Stock;Investor USD

32.6%

16.5

-28.3%

68 Deutsche Emerging Markets Equity Fund;S
Managers
USD

32.5%

16.3

-27.8%

69 CNR Emerging Markets Fund;N
Managers
USD

32.4%

14.7

-20.3%

70 Emerging Markets Growth Fund;M
Managers
USD

32.3%

16.7

-29.7%

71 GMO Emerging Markets Fund;III
Managers
USD

32.2%

16.7

-26.6%

72 AllianzGI Emerging Markets Small-Cap Fund;Inst
Managers
USD

32.0%

14.4

-22.6%

73 Wells Fargo Emerging Markets Eq Fd;A
Managers
USD

32.0%

15.5

-23.3%

74 Baron Emerging Markets Fund;Institutional
Managers
USD

31.9%

13.4

-20.9%

75 Northern Active M Emerging Markets Equity Fund
Managers
USD

31.8%

15.8

-27.1%

76 SEI Inst Inv Emerging Markets Equity Fund;A USD

31.8%

14.0

-23.0%

77 Invesco Developing Markets Fund;A
Managers
USD

31.8%

15.7

-23.6%

78 DFA Emerging Markets Social Core Equity Port;Inst USD

31.7%

15.8

-25.8%

79 Principal International Emerging Markets Fund;R-5
Managers
USD

31.3%

15.8

-27.5%

80 Touchstone Sands Capital Emerging Mkts Gro Fd;Inst
Managers
USD

31.2%

15.1

-19.6%

81 Dreyfus Strategic Beta Emerging Mkts Eq Fd;Y USD

31.2%

16.7

-28.4%

82 Fidelity Strategic Advisers Emerging Markets Fund
Managers
USD

31.2%

15.4

-26.0%

83 USAA Emerging Markets Fund;Fund USD

30.8%

15.1

-23.8%

84 Fidelity Strategic Advisers Emerging Markets FOF
Managers
USD

30.4%

15.3

-26.3%

85 Grandeur Peak Emerging Markets Opptys Fd;Inst
Managers
USD

30.3%

12.8

-20.3%

86 DFA Emerging Markets Core Equity Portfolio;Inst USD

30.3%

15.7

-25.9%

87 Russell Investments Emerging Markets Fund;S
Managers
USD

30.3%

15.8

-27.4%

88 VanEck Emerging Markets Fund;A
Managers
USD

30.2%

16.3

-29.2%

89 DFA Emerging Markets Portfolio II;Institutional USD

30.1%

15.7

-25.8%

90 PF Emerging Markets Fund;P
Managers
USD

30.0%

14.7

-21.7%

91 Templeton Developing Markets Trust;A
Managers
USD

29.8%

15.8

-28.2%

92 Acadian Emerging Markets Portfolio;Investor
Managers
USD

29.7%

16.1

-28.9%

93 Dupont Capital Emerging Markets Fund;I
Managers
USD

29.7%

15.1

-27.3%

94 Eaton Vance Emerging and Frontier Countries Eq;I
Managers
USD

29.6%

12.5

-23.1%

95 DFA Emerging Markets Portfolio;Institutional USD

29.3%

15.7

-26.0%

96 Oppenheimer Developing Markets Fund;A
Managers
USD

29.2%

14.8

-22.2%

97 BlackRock Emerging Markets Fund;Inst
Managers
USD

29.1%

16.3

-28.4%

98 Alger Emerging Markets Fund;I
Managers
USD

28.8%

15.1

-24.3%

99 Sit Developing Markets Growth Fund
Managers
USD

28.4%

15.9

-28.7%

100 John Hancock Emerging Markets Fund;NAV USD

28.3%

15.3

-25.5%

101 Lazard Emerging Markets Equity Portfolio;Inst
Managers
USD

28.2%

16.5

-27.4%

102 MassMutual Premier Strat Emerging Markets Fund;Svc
Managers
USD

28.1%

14.6

-21.9%

103 Templeton Emerging Markets Small Cap Fund;Adv
Managers
USD

28.1%

12.3

-19.3%

104 Harbor Emerging Markets Equity Fund;Institutional
Managers
USD

27.9%

18.3

-32.4%

105 Transamerica Developing Markets Equity;I2
Managers
USD

27.9%

14.8

-21.6%

106 JPMorgan Emerging Economies Fund;A
Managers
USD

27.8%

15.8

-28.5%

107 Dreyfus Diversified Emerging Markets Fund;I USD

27.7%

15.4

-25.6%

108 Dreyfus Global Emerging Markets Fund;Y
Managers
USD

27.7%

16.2

-19.5%

109 Morgan Stanley Inst Emerging Markets Portfolio;I USD

27.5%

14.5

-22.8%

110 Prudential Jennison Emerging Markets Equity Fund;Q
Managers
USD

27.5%

16.0

-23.2%

111 Lazard Emerging Markets Core Equity Portfolio;Inst
Managers
USD

27.5%

14.4

-24.4%

112 American Funds New World Fund;A USD

27.4%

11.6

-17.3%

113 AQR Emerging Momentum Style;I
Managers
USD

27.2%

16.3

-30.0%

113 Sanford C Bernstein Emerging Markets Port;Emg Mkts
Managers
USD

27.2%

15.6

-27.1%

115 Templeton Emerging Markets Balanced Fund;A
Managers
USD

27.2%

11.7

-20.9%

116 TCW Emerging Markets Multi-Asset Opportunities;N
Managers
USD

27.1%

9.8

-17.1%

117 Causeway Emerging Markets Fund;Instl
Managers
USD

27.0%

16.6

-30.5%

118 GuideStone Emerging Markets Equity Fund;Inv USD

26.6%

16.6

-29.0%

119 Dreyfus Emerging Markets Fund;A
Managers
USD

26.6%

18.7

-31.0%

120 William Blair Emerging Markets Growth Fund;Inst
Managers
USD

26.4%

15.7

-27.3%

121 SA Emerging Markets Value Fund
Managers
USD

26.2%

18.2

-31.3%

122 AllianzGI Emerging Markets Opportunities Fund;Inst
Managers
USD

26.0%

14.7

-26.9%

123 AB Emerging Markets Multi-Asset Portfolio;Adv
Managers
USD

25.7%

11.9

-15.1%

124 HSBC Frontier Markets Fund;I
Managers
USD

25.7%

12.4

-21.6%

125 BMO LGM Emerging Markets Equity Fund;I
Managers
USD

25.7%

13.2

-14.7%

126 GMO Emerging Domestic Opportunities Fund;II
Managers
USD

25.6%

12.5

-19.5%

127 Timothy Plan Emerging Markets Fund;A USD

25.3%

18.1

-30.1%

128 Janus Henderson Emerging Markets Fund;I
Managers
USD

25.2%

12.8

-19.0%

129 ICON Emerging Markets Fund;S
Managers
USD

24.7%

12.9

-15.2%

130 AQR TM Emerging Multi-Style Fund;R6
Managers
USD

24.6%

16.6

-31.4%

131 Advisory Research Emerging Markets Opportunities
Managers
USD

24.4%

14.3

-22.4%

132 Mirae Asset Emerging Markets Great Consumer Fund;I
Managers
USD

24.3%

14.8

-26.6%

133 AQR Emerging Multi-Style Fund;I
Managers
USD

23.9%

16.7

-31.1%

134 RBC Emerging Markets Equity Fund;I
Managers
USD

23.5%

13.3

-20.5%

135 Transamerica Emerging Markets Equity;I2
Managers
USD

23.4%

16.5

-30.8%

136 Mainstay MacKay Emerging Markets Equity Fund;I
Managers
USD

23.0%

16.8

-31.6%

137 Parametric Tax-Managed Emerg Mkts Fd;Inst
Managers
USD

23.0%

13.8

-23.9%

138 JOHCM Emerging Markets Opportunities Fund;Inst
Managers
USD

23.0%

16.2

-27.9%

139 Mercer Emerging Markets Equity;Y-3 USD

22.9%

15.4

-27.0%

140 Virtus Vontobel Emerging Markets Oppty Fund;I
Managers
USD

22.7%

12.9

-16.0%

140 Rational Risk Managed Emerging Markets Fund;Inst
Managers
USD

22.7%

11.2

-14.2%

142 Parametric Emerging Markets Fund;Inst
Managers
USD

22.7%

14.0

-24.5%

143 Janus Henderson Emerging Markets Managed Vol Fd;D
Managers
USD

22.6%

12.4

-23.2%

144 William Blair Emerging Markets Leaders Fund;Inst
Managers
USD

22.1%

15.4

-26.9%

145 Aberdeen Emerging Markets Fund;Institutional USD

22.1%

15.2

-22.3%

146 US Global Investors Emerging Europe Fund
Managers
USD

22.0%

16.2

-26.3%

147 Wells Fargo Emerging Markets Eq Inc;Inst
Managers
USD

21.6%

13.5

-20.7%

148 Seafarer Overseas Growth and Income;Inst
Managers
USD

21.5%

13.7

-19.7%

149 William Blair Emerging Markets Small Cap Gro;I
Managers
USD

21.5%

12.3

-20.9%

150 Thornburg Developing World Fund;I
Managers
USD

20.9%

13.2

-21.4%

151 Nationwide Bailard Emerging Markets Equity Fund;R6
Managers
USD

20.9%

15.2

-29.2%

152 Calamos Emerging Market Equity Fund;I
Managers
USD

20.5%

15.6

-26.1%

152 Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund;Investor
Managers
USD

20.5%

13.5

-21.2%

154 Vontobel Global Emerging Markets Equity Inst;I
Managers
USD

20.2%

12.7

-16.1%

155 Dunham Emerging Markets Stock Fund;C
Managers
USD

20.0%

15.3

-29.4%

155 Brown Advisory - Somerset Emerging Markets Fd;Inst
Managers
USD

20.0%

12.1

-21.4%

157 Morgan Stanley Frontier Markets Portfolio;I
Managers
USD

20.0%

10.4

-19.5%

158 EP Emerging Markets Small Companies Fund;A
Managers
USD

19.7%

12.7

-23.3%

159 Calamos Evolving World Growth Fund;I
Managers
USD

19.6%

13.3

-22.1%

160 Lazard Emerging Markets Multi Asset Portfolio;Inst
Managers
USD

19.2%

11.4

-19.0%

161 RBC Emerging Markets Small Cap Equity Fund;A
Managers
USD

19.0%

11.8

-17.4%

162 BlackRock Total Emerging Market Ptf;Inst
Managers
USD

18.9%

11.8

-20.3%

163 PACE Intl Emerging Markets Equity Inv;P USD

18.8%

14.6

-27.1%

164 Westwood Emerging Markets Fund;Institutional
Managers
USD

18.4%

15.1

-26.9%

165 AllianzGI Emerging Markets Consumer Fund;Inst
Managers
USD

18.1%

14.7

-28.5%

166 Morgan Stanley Inst Emerging Markets Leaders;IS
Managers
USD

17.7%

11.8

-14.0%

167 Invesco Low Volatility Emerging Markets Fund;A
Managers
USD

17.1%

15.9

-27.9%

168 American Funds Dev World Gro and Income Fd;A
Managers
USD

17.0%

13.0

-25.9%

169 Thrivent Partner Emerging Markets Equity;A USD

16.9%

15.0

-23.0%

170 Touchstone Emerging Markets Small Cap Fund;Y
Managers
USD

16.9%

14.2

-27.8%

171 Macquarie Emerging Markets Portfolio
Managers
USD

16.0%

13.8

-22.8%

172 Champlain Emerging Markets Fund;Advisor
Managers
USD

15.9%

14.0

-23.0%

173 Harding Loevner Frontier Emerging Mkts Port;Inst
Managers
USD

15.1%

11.5

-25.5%

174 Thomas White Emerging Markets Fund;Investor USD

14.6%

14.9

-25.5%

175 Commonwealth Africa Fund
Managers
USD

14.4%

20.3

-34.9%

176 AQR Emerging Defensive Style Fund;I
Managers
USD

14.1%

13.5

-22.2%

177 American Beacon Acadian EM Mgd Volatility Fund;Y
Managers
USD

13.7%

12.9

-23.9%

178 Laudus Mondrian Emerging Markets Fund
Managers
USD

12.4%

14.1

-24.6%

179 T Rowe Price Institutional Afr & Middle East Fund
Managers
USD

11.9%

15.0

-31.4%

180 Wasatch Emerging Markets Select Fund;Inst
Managers
USD

11.7%

14.3

-22.6%

181 Pear Tree PanAgora Emerging Markets Fund;Ordinary
Managers
USD

11.2%

14.8

-26.8%

182 T Rowe Price Africa & Middle East Fund
Managers
USD

11.0%

15.0

-31.7%

183 Swan Defined Risk Emerging Markets Fund;A
Managers
USD

10.6%

8.6

-17.2%

184 Columbia Acorn Emerging Markets Fund;I
Managers
USD

10.0%

14.4

-28.0%

185 Templeton Frontier Markets Fund;A
Managers
USD

8.1%

14.7

-29.9%

186 State Street Disciplined Emerging Mkts Eqty Fd;N
Managers
USD

7.6%

14.0

-28.0%

187 Pear Tree PanAgora Risk Parity Em Mkts;Inst
Managers
USD

6.5%

14.4

-24.7%

188 Brown Advisory - Macquarie Asia New Stars Fd;Inst
Managers
USD

6.0%

14.8

-27.9%

189 Driehaus Emerging Markets Small Cap Growth Fund
Managers
USD

4.0%

11.9

-27.0%

190 Amana Developing World Fund;Investor
Managers
USD

3.2%

10.2

-17.5%

191 Goldman Sachs N-11 Equity Fund;Inst
Managers
USD

1.4%

13.1

-22.2%

192 Nile Africa, Frontier and Emerging Fund;A
Managers
USD

1.4%

18.3

-33.8%

193 Wasatch Frontier Emerging Small Countries;Inv
Managers
USD

0.5%

8.5

-20.3%

Funds with less than 36 months history are below. View 1 month performance
AB Emerging Markets Core Portfolio;A
Managers
American Century Emerging Markets Sm Cp Fund;Inv
Managers
AMG TimesSquare Emerging Markets Small Cap Fund;Z
Managers
Artisan Developing World Fund;Advisor
Managers
Ashmore Emerging Markets Active Equity Fund;Inst
Managers
Baillie Gifford Emerging Markets Fund;5
Managers
BlackRock Emerging Markets Equity Strat Fund;Inst
Managers
BNP Paribas AM Emg Mkts Tot Ret Fixed Inc Fd;Inst
Managers
Boston Partners Emerging Markets Fund;Inst
Managers
Capital Group Emerging Markets Total Opp Fund;F-2
Managers
Caravan Frontier Markets Opportunities Fd;Inst
Managers
Cutler Emerging Markets Fund
Managers
Driehaus Frontier Emerging Markets Fund
Managers
Fidelity Flex International Fund
Managers
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund;Inst
Managers
Great-West Emerging Markets Equity Fund;Inst
Managers
Harding Loevner:Emg Mkts Rs Pflo;Instl
Managers
James Alpha Managed Risk Em Mkts Eq Ptf;I
Managers
John Hancock Emerging Markets Equity Fund;NAV
Managers
Lazard Emerging Markets Equity Advantage Port;Inst
Managers
MainStay Candriam Emerging Markets Equity Fund;I
Managers
Martin Currie Emerging Markets Fund;FI
Managers
MFS Blended Research Emerging Markets Equity Fd;R6
Managers
Morgan Stanley Emerging Markets Brkt Ntn Port;I
Managers
Morgan Stanley Emerging Markets Small Cap Ptf;I
Managers
PIMCO RAE Fundamental Emerging Markets Fund;Inst
Managers
PNC Emerging Markets Equity Fund;I
Managers
Prudential QMA Emerging Markets Equity Fund;Q
Managers
RBC Emerging Markets Value Equity Fund;I
Managers
RWC Global Emerging Equity Fund;Institutional
Managers
Schroder Emerging Markets Small Cap;R6
Managers
T Rowe Price Emerging Markets Value Stock Fund
Managers
TCW Developing Markets Equity Fund;I
Managers
TOBAM Emerging Markets Fund;I
Managers
manager return
James Donald James Donald
funds managed
32.8%
Paul DeNoon Paul DeNoon
funds managed
25.7%
Mark Baribeau Mark Baribeau
funds managed
27.5%
Andrew Brudenell Andrew Brudenell
funds managed
42.6%
Len Ioffe Len Ioffe
funds managed
38.1%
John Reinsberg John Reinsberg
funds managed
37.7%
Chris Turner Chris Turner
funds managed
25.7%
Daniel Graña Daniel Graña
funds managed
37.5%
Sam Polyak Sam Polyak
funds managed
37.7%
Michael Ade Michael Ade
funds managed
38.2%
John Calamos Sr John Calamos Sr
funds managed
20.1%
Morgan Harting Morgan Harting
funds managed
25.7%
Sean Taylor Sean Taylor
funds managed
32.5%
Gonzalo Pangaro Gonzalo Pangaro
funds managed
40.6%
Sean P. Fitzgibbon Sean P. Fitzgibbon
funds managed
39.4%
Mohammed Zaidi Mohammed Zaidi
funds managed
31.3%
Mihail Dobrinov Mihail Dobrinov
funds managed
31.3%
Amit Mehta Amit Mehta
funds managed
34.4%
Robert Lau Robert Lau
funds managed
32.9%
Conrad Saldanha Conrad Saldanha
funds managed
37.4%
Dhiren Shah Dhiren Shah
funds managed
27.7%
John R. Baur John R. Baur
funds managed
29.6%
Anuj Arora Anuj Arora
funds managed
28.5%
Ivo Kovachev Ivo Kovachev
funds managed
51.4%
Emery Brewer Emery Brewer
funds managed
51.4%
Gary Greenberg Gary Greenberg
funds managed
40.9%
Ray Prasad Ray Prasad
funds managed
25.1%
Liu-Er Chen Liu-Er Chen
funds managed
45.1%
Patricia Ribeiro Patricia Ribeiro
funds managed
39.9%
Thomas Seto Thomas Seto
funds managed
22.8%
John Goetz John Goetz
funds managed
34.5%
Leon Eidelman Leon Eidelman
funds managed
34.4%
Penelope D. Foley Penelope D. Foley
funds managed
27.1%
Ulle Adamson Ulle Adamson
funds managed
40.0%
Oliver Bell Oliver Bell
funds managed
20.3%
Rusty Johnson Rusty Johnson
funds managed
35.4%
Michael A. Cirami Michael A. Cirami
funds managed
29.6%
Kevin O’Hare Kevin O’Hare
funds managed
45.6%
Peter Gillespie Peter Gillespie
funds managed
47.5%
Craig Shaw Craig Shaw
funds managed
35.4%
Michael Kass Michael Kass
funds managed
31.9%
Maria Negrete-Gruson Maria Negrete-Gruson
funds managed
45.3%
Rahul Chadha Rahul Chadha
funds managed
34.1%
Laura Burakreis Laura Burakreis
funds managed
27.2%
Pablo Salas Pablo Salas
funds managed
33.7%
Robert Beckwitt Robert Beckwitt
funds managed
33.7%
William Sterling William Sterling
funds managed
37.1%
Eric Stein Eric Stein
funds managed
29.6%
Sammy Simnegar Sammy Simnegar
funds managed
30.2%
Pradipta Chakrabortty Pradipta Chakrabortty
funds managed
15.1%
Michael Heldmann Michael Heldmann
funds managed
32.7%
Lewis Kaufman Lewis Kaufman
funds managed
34.6%
Lu Yu Lu Yu
funds managed
25.4%
Jed S. Fogdall Jed S. Fogdall
funds managed
26.7%
Osman Ali Osman Ali
funds managed
38.1%
Dennis Walsh Dennis Walsh
funds managed
38.1%
Joseph H. Chi Joseph H. Chi
funds managed
26.7%
Richard Peck Richard Peck
funds managed
32.0%
Derrick Irwin Derrick Irwin
funds managed
32.0%
Jerry Zhang Jerry Zhang
funds managed
32.0%
Jonas M. Krumplys Jonas M. Krumplys
funds managed
35.9%
Amit Bhartia Amit Bhartia
funds managed
35.0%
Gustavo Galindo Gustavo Galindo
funds managed
30.3%
Basak Yavuz Basak Yavuz
funds managed
20.3%
Jay Malikowski Jay Malikowski
funds managed
35.2%
Brendan O. Bradley Brendan O. Bradley
funds managed
21.6%
James Park James Park
funds managed
38.1%
MacDuff Kuhnert MacDuff Kuhnert
funds managed
27.0%
John W. Evers John W. Evers
funds managed
36.2%
Arjun Jayaraman Arjun Jayaraman
funds managed
27.0%
Joe Gubler Joe Gubler
funds managed
27.0%
Jai Jacob Jai Jacob
funds managed
27.9%
Adam Kutas Adam Kutas
funds managed
38.1%
Steve Marra Steve Marra
funds managed
27.9%
Arjun Divecha Arjun Divecha
funds managed
30.9%
Nicholas C. Fedako Nicholas C. Fedako
funds managed
36.2%
Craig S. Thrasher Craig S. Thrasher
funds managed
37.5%
Elena Tedesco Elena Tedesco
funds managed
40.9%
Robert Harvey Robert Harvey
funds managed
38.5%
Caroline Cai Caroline Cai
funds managed
34.5%
Jie Wei Jie Wei
funds managed
32.0%
Jim Hayes Jim Hayes
funds managed
37.7%
Greg Lee Greg Lee
funds managed
37.7%
Tim Gannon Tim Gannon
funds managed
37.7%
Michael Reyna Michael Reyna
funds managed
38.2%
Maria Freund Maria Freund
funds managed
36.3%
Angus Shillington Angus Shillington
funds managed
30.2%
David I. Robbins David I. Robbins
funds managed
27.1%
George Iwanicki George Iwanicki
funds managed
28.5%
Stephen Lew Stephen Lew
funds managed
51.4%
Heidi Heikenfeld Heidi Heikenfeld
funds managed
34.3%
Thomas Masi Thomas Masi
funds managed
40.2%
Christopher E. Vella Christopher E. Vella
funds managed
31.8%
Scott E. Decatur Scott E. Decatur
funds managed
36.2%
Victor Kohn Victor Kohn
funds managed
32.3%
Taizo Ishida Taizo Ishida
funds managed
38.5%
Blake Walker Blake Walker
funds managed
30.3%
Barton Grenning Barton Grenning
funds managed
34.3%
Robert D. Cerow Robert D. Cerow
funds managed
36.2%
Ingrid Baker Ingrid Baker
funds managed
37.6%
Nuno G. Fernandes Nuno G. Fernandes
funds managed
40.2%
Allison Fisch Allison Fisch
funds managed
34.5%
Rakesh Bordia Rakesh Bordia
funds managed
34.5%
Managers with less than 36 months history are below. View 1 month performance
Matthew Benkendorf Matthew Benkendorf
funds managed
Kim Catechis Kim Catechis
funds managed
John Dance John Dance
funds managed
James Gotto James Gotto
funds managed
Magnus Larsson Magnus Larsson
funds managed
Stuart Rae Stuart Rae
funds managed
Andrew Swan Andrew Swan
funds managed
Sam Vecht Sam Vecht
funds managed
Tom Wilson Tom Wilson
funds managed